Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Сочинение минем укытучы буласым кил


Сочинение минем укытучы буласым кил


М?кт?пне? 2015 -2016 нчы уку елына укыту планы буенча 7 нче сыйныфта рус т?ркеме татар теле д?ресл?рен? атнага 3 с?гать барысы 105 с?гать вакыт бирелг?н. Бирелг?н ситуация яки ?йр?нелг?н тема буенча ??г?м? кора алганда, ?мма репликаларны? ?йтелешенд? ??м аерым с?зл?рне? грамматик формаларында 2—3 хата ?иб?реп, эчт?леге ягыннан эзлекле диалогик с?йл?м т?зег?нд?, «4»ле куела. Без берг? ял ит?без Буш вакыт: файдалы, файдасыз ?тк?р?. Укытучы си?а булышмый калмас 11:25 Сочинение по татарскому языку яз килэ. МОНДА а б?тен; б биред?; в узган. П?хт?, т?г?л язылган, ?мма 1—3 т?з?т?е яки 1—2 орфо­график хатасы булган эшк? «4»ле куела. Мамадыш ш???ре 3 нче номерлы урта гомуми белем м?кт?бене? т?п укыту программасына; 9. Монологик сойл?мне б?ял?? ?йр?нелг?н яки т?къдим ителг?н тема буенча ?йтелеше, грамматик т?зелеше ягыннан д?рес ??м эчт?леге ягыннан тулы, эзлекле монологик с?йл?м ?чен «5»ле куела. Шуны? ?стен?, алар ?ле ??н?р ген? тугел , ? т?рбия д? бир?л?р. Оялырсын ускэч акыл кергэч. Бу с?з нинди килешт?? Х?тта кырык - илле яшьлек кешел?р д? инглиз теле укыйлар. Бу телне ?йр?т? бик авыр. Кир?кле фигыльне сайлап ??мл?не язып бетерерг?. Бу с?з нинди килешт?? Без Татарстанда яшибез Татарстанны? территориясе, аны? географик урыны. ?лк?нн?рг? ?зе?не? кая барырга, нишл?рг? тел?г?не?не, кайчан кайтасы?ны ?йт? бел?, ?лк?нн?рд?н р?хс?т сорый бел?. Нокталар урынына тиешле с?зне куеп языгыз. Ты?ланган текстны? эчт?леге б?тенл?й ачылмаган, эзлекле язылмаган, 6 дан артык орфографик, 5 т?н артык пунктуаци­он яки 6 дан артык грамматик хаталы эшк? «2»ле куела. ?лк?нн?р ??м кечкен?л?рне? гаил?д? ?зара м?н?с?б?те, кушкан эшк? ?аваплы караш турында с?йл?ш?. Л?кин моны? ?чен З??р? Равил кызы кебек сабыр, укымышлы булырга кир?к. ?ст?м? сораулар ярд?менд? ген? ??г?м? кора алганда, реп­ликаларны? ?йтелешенд? ??м с?зл?рне? грамматик формала­рында 4—6 хата ?иб?реп, эчт?леген бозып, диалогик с?йл?м т?зег?нд?, «3»ле куела. Исем фигыльл?рне? с?йл?мд? кулланылышы. Аралашуда ?з-?зе?не тоту ?д?бе 1 20. ? мин ?з с?земне бар гомерен кызганмыйча укытучы тормышына багышлаган кешел?р турында с?йл?рг? телим.


Буш вакытны файдалы, файдасыз ?тк?р?.


Кир?кле фигыльне сайлап ??мл?не язып бетерегез Без башка м?кт?п укучылары бел?н…. Контрольная за 4 кл по русскому 2 четверть. Д?рес тиешле с?зне куеп языгыз. Танып бел? универсаль уку гам?лл?ре: а?лап уку, эчт?лекне ?з с?зл?ре? бел?н с?йли бел?; тиешле м?гъл?матны сайлау; т?п м?гъл?матны аерып алу; фикерл?рне логик чылбырга салу; и?ади ??м эзл?н? характерын­дагы проблеманы билгел??; аларны чиш? ?чен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификациял?? ?чен уртак якларны билгел??, эшч?нлек н?ти??сен тикшер? ??м б?я бир?. Бу фигыль нинди заманда? Минем апам…… практикага й?ри. Гаил?д? берг? б?йр?мн?р ?тк?р?. Танып бел? универсаль уку гам?лл?ре: фикерл?рне логик чылбырга салу; и?ади ??м эзл?н? характерындагы проблеманы чиш? ысулларын м?ст?кыйль р?вешт? булдыру; тиешле м?гъл?матны билгел??, анализлау, объектларны чагыштыру, классификациял?? ?чен уртак билгел?рне билгел??; эш башкару ысулларына ??м шартларына анализ ясау. Бу телне ?йр?т? бик авыр. Безд?, ??р бала м?кт?пт? укыган илд?, укытучы — беренче кеше ул.

You may look:
-> звезды танцпола 3 видео уроки от сергея мандрика
Без ?бине? … ?ыештырабыз.
-> рабочая инструкция по обработке гибких эндоскопов и инструментов
сочинение минем укытучы буласым кил

Видео по теме

:
-> видео уроки для открытия чакр
Аны? д?ресен? кер?е бик кызык.
-> инструкция комбайн tefal kaleo blender
Гата, щин милищия буласы ди, яме.
-> правильные ответы на вопросы в сборнике заданий по предмету концепции современного естествознания
?йр?нелг?н яки т?къдим ителг?н темага монолог т?зи ал­маганда, «2»ле куела.
->SitemapСочинение минем укытучы буласым кил:

Rating: 95 / 100

Overall: 68 Rates